Erweitete Suche

Gemeindepolitik

27.01.2022
E Lotissementsprojet zu Miersch: Fantasielos Planung an Zerstéierung vun ze wäertvolle Biotopen
Asproch vum Mouvement Ecologique a senger Regional Miersch
14.06.2021
Replay und Bericht: Vum Recycling- zum Ressourcen-Zenter: D’Ëmgestaltung vun de Container-Parken hinn zu méi “ReUse, Repair, Share”
Bericht und Replay der Online-Konferenz
09.06.2021
Replay & Bericht – Webinar „Méi Gréngs an eise Stied an Dierfer – Den ëffentleche Raum fir a mat de Bierger*innen naturno gestalten“
Am 3. Juni 2021 fand das 6. Webinar zum Thema „Méi Gréngs an eise Stied an Dierfer“ unter der...
08.04.2021
Replay – Webinar: REGENWASSERMANAGEMENT durch und für Begrünung
Am 1. April 2021 lud das Oekozenter Pafendall und der Mouvement Ecologique zur vierten  Fachveranstaltung...
08.04.2021
Google: Reaktion des Mouvement Ecologique auf das Urteil des Verwaltungsgerichtes: Luxemburg braucht ein reelles Informationsgesetz sowie Reformen im Umweltrecht
03.03.2021
Video & Bericht – Auftaktveranstaltung „MÉI GRÉNGS AN EISE STIED AN DIERFER“
Am Donnerstag, den 25. Februar 2021, lud das Oekozenter Pafendall und der Mouvement Ecologique zur...
15.02.2021
Google-Dossier: Kühlung der Google-Anlage auf Kosten der Allgemeinheit?! Grundlegende Fragen bleiben weiterhin unbeantwortet!
Das Problem der Wasserversorgung für das Megaprojekt von Google ist weiterhin aktuell
21.01.2021
Online-Konferenz mam Buchauteur vun „Der Kies muss weg!“
De Mouvement Ecologique luet häerzlech an op eng Online-Konferenz zum Thema: „Nee zum Schottergaart...
27.11.2020
Klima, Biodiversitéit a Logement: Pakten tëschent Gemengen a Staat brauchen e richtige Kader
Di komplett Analys ewéi de Résumé vun der Stellungnam kënnt Dir elo hei liesen…