Erweiterte Suche

Bildung für nachhaltige Entwicklung

15.10.2020
Erkenntnisse aus Zoom-Meeting: Klimakris – COVID-19… Wéi eng Roll sollte Lycéeën an der Zukunftsgestaltung iwwerhuelen?
De Mouvement Ecologique a move. haaten op dëse Forum fir Schüler*innen, Proffen, sozioedukatiivt...
08.07.2020
„Um Comptoir“ kann ee gutt schnëssen!
Intergenerationell Online-Dialoger vu move. wéi een eis Gesellschaft positiv gestalte kann
06.06.2019
Invitation à une conférence-déjeuner: Combattre à la fois le dérèglement climatique et les inégalités, c’est possible et souhaitable !
etika, l’ASTM, ATTAC Luxembourg, Caritas Luxembourg, CELL, Cercle des ONG Luxembourg, Eurosolar...
13.02.2019
Forum pour élèves et étudiant(e)s : Visionnaires – Sans plastique vers une société zéro déchet ?!
Le 31 janvier dernier, move. a organisé la 5ème édition du forum pour élèves et étudiant(e)s au Sang...
26.11.2018
Eng Zukunft ouni Plastik?! – E super Owend mat spannenden Diskussiounen
Ënnert dem Titel „Eng Zukunft ouni Plastik?!“ hat move. de 15. November op en Austausch zum Thema...
08.06.2017
Energie- a Klimaschutz: Wat sinn déi wichteg Erausfuerderungen zu Lëtzebuerg?
Donneschdes, de 29. Juni 2017 ëm 18.15 Auer am Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, Lëtzeberg. De...
02.12.2015
Wanderausstellung „Zesummen anescht liewen – anescht wirtschaften“
Veränderungen in der Gesellschaft kommen durch Visionen, Initiativen und Ideen von Menschen, die sich ein...
27.11.2015
Op Kannerféiss duerch d’Welt 2015
In Luxemburg sammelten die Kinder phantastische 45.889 Grüne Meilen! Eine Aktion des Klima-Bündnis...
02.11.2015
Pädagogische Materialien zur nachhaltigen Entwicklung
Ein Aufruf zur Mitarbeit