Mobilität
  • Print Friendly


Wéi eng Mobilitéit am Süden: Wat plangt de Staat? Wat mengen d’Gemengen? Wéi eng Iddië gëtt et déi aner Säit vun der Grenz?

Informations- und Diskussionsabend am Donnerstag, den 19. April 2007 um 20.00 Uhr in der Gemeindeverwaltung Beles, in Präsenz von Transportminister L. Lux.