Aktivitäten

Uelzechtdall: Auf dem Weg zu einer anderen Mobilität
Regional Uelzechtdall: Landesplanung und Lebensqualität
Rapport d'activité 2005
mehr...
Lotissementsplan « Ancien Garage Bouquet » : Ein neues attraktives Ortszentrum für Bereldingen / Walferdingen oder eine anonyme Bebauung ?
Regionale Uelzechtdall: Landesplanung an Naturpedagogik
Rapport d'activité 2004
mehr...
Staatliche Verkehrskommission bestätigt Fragwürdigkeit der Ostvariante der Nordstrasse
D’Etude vu ‚Ponts et Chaussées‘ iwwert d’Nordstrooss an de Stroosseverkéier: eng Afrostellung vun der aktueller Transportpolitik
Hearing zum Strassenprojekt Mersch-Luxemburg
E modernen Tram fir Letzebuerg, Technische Universität Wien, Studie erstellt im Auftrag des Mouvement Ecologique, der Stiftung OekoFonds sowie der Tram asbl.
Wéi eng Entwécklung fir eist Land am, Joer 2000? Eng Stellungnahm vun den Emweltorganisatiounen am Kader vum Hearing iwwert d’Strooss Miersch-Stad