• Print Friendly


Oekofest 2022 – Poppentheater Kolleegen

17h30

POPPENTHEATER KOLLEEGEN 

SANG A KLANG

D‘Déiëren hun d‘Flemm mam Park- wiëchter, a wëllen e lass gin. Si stiichten him der drop an dowidder, maache richtëge Mobbing, bis den Här Acker- mann séng Aarbëcht verléiert an och nach Doheem eraus flitt. Mä de Wuppes ass net averstaan an iwerriëd d‘Kanner aus dem Publikum dozou dem Park- wiëchter ze hëllefen. Am Stéck si vill Mommenter agebaut déi Raum fir Improvisatioun lossen, je no deem wéi de Publikum reagéiert. Doduërch ass kéng Virstellung d‘sälwecht wéi déi virdrunn.”

Pit Vinandy, cyberpiper Dauer: 50 Min.

Richtet sich besonders an Kinder von 4-10 Jahren.