Wirtschaft
  • Print Friendly


Wéi eng sozial Ausgleichsmoossnamen am Kader vun enger nohalteger Steierreform?

…esou den Titel vun engem Austausch vum 08. Oktober, deen de Mouvement Ecologique zesumme mat der „Chambre des Salariés“ organiséiert hat.

Opgrond vun enger Etüd, déi am Optrag vun der Chambre des Salariés fir den « Panorama Social 2020 » erstallt ginn ass, gouf diskutéiert, awéifern verschidden Haushalter vun Stéieren um Ëmweltverbrauch belaascht ginn a wéi eng Instrumenter am sënnvollste fir eng sozial Kompenséierung sinn. Ee vun den Auteuren, den dem Vincent Vergnat (Université du Luxembourg/LISER)  huet dës Analyse duergestallt, dono war en konstruktiven Austausch. D’Powerpoint vum Owend wéi och d’Etude selwer fannt Dir an den Downloads.