Erweitete Suche

Naturschutz Land- und Forstwirtschaft

02.04.1992
Fir eng emweltverträglech Landwirtschaft, Virschléi fir d’Spezialgesetz vun der Landwirtschaft, erstellt vun Emweltorganisatiounen an Zesummenaarbecht mat Bauereverbänn
01.11.1990
Stiefkind Naturschutz: kaum Fortschritte seit einem Jahrhundert