Wirtschaft
  • Print Friendly


Déi gesellschaftlech, ethesch a rechtlech Froen mussen an de Fokus gestallt ginn.

De Rifkin Prozess huet sécherlech derzou bäigedroe verschidde Leit zesummenzebréngen an un en Dësch ze setzen, déi dat bis elo wuel net an där Form gemaach hunn. Dat as positiv.

Et gouf och fäerdeg bruet, datt virun allem och méi technesch Iwwerleeunge viru gedriwwe ginn, z.B. betreffend ekologesch Baumaterialien, am Energieberäich, och dat as positiv.

 

Déi détailliert Interventioun fannt Dir am Download