• Print Friendly


Vakanz am Mouvement Ecologique, Oekozenter Pafendall an Oekosoph

D’Büroen vum Mouvement Ecologique an Oekozenter Pafendall sinn zou vum 22. Dezember bis den 3. Januar.

Dem Oekosoph seng Diere bleiwen zou den 20. an 21. wéi och den 27. an 28. Dezember.

Ab dem 3. Januar si mir wéi gewinnt erëm all fir Iech do.

Mir wënschen Iech schéin a besënnlech Feierdeeg.