fr | de | EN

Aktivitäten

De Poterowend – eng Talk-Ronn beim Kameinfeier

eng gemittlech Talk-Ronn mam Vizeprésident vum Mouvement Ecologique Rosch Schauls den 21. Abrëll 2015 um 20:00 Auer am Restaurant Aeppel a Biren zu Angelduerf

mehr...
Aktivitéitsbericht 2014 vun der Regional Nordstad

Den Aktivitéitsbericht 2014 vun der Regional Nordstad

mehr...
Rapport vun der Generalversammlung vum 12. Mäerz 2015

De Rapport vun der Generalversammlung 2015 vun der Regional Nordstad

mehr...
Generalversammlung vun der Regional Nordstad

den Donneschdeg, 12. März 2015 um 18.30 Auer 
am Restaurant „Äppel a Biren“ 1, route d’Ettelbruck  L-9160 Angelduerf

mehr...
Eng verpasste Chance fir verbessert Bus-Zuch-Korrespondenzen an der Nordstad?

Oppene Bréif vun der Regional Nordstad un de Minister François Bausch

mehr...
Der Nordstad-Idee endlich zum Durchbruch verhelfen!

Stellungnahme des Mouvement Ecologique  und seiner Regionale Nordstad

mehr...
Eng wonnerschéin Natur, duerch déi eng Strooss geplangt ass

Wanderung um Botterweck beim Fridhaff e Samsdeg, 27. Abrëll 2013 vun 9.15 -11.15
Treffen: Parking Hooldär un der N7, 100 nördlech vum Fridhaff, 50 m vum Busarrêt „Friedhaf“

mehr...
Aktivitéitsbericht 2012 vun der Regional Nordstad
Der Aktivitätsbericht 2012 der Regionale Nordstadt mehr...
„Eine Wildkatze sein oder nicht sein“

„Pour une chasse écologiquement responsable asbl“, in Zusammenarbeit mit der Regionale Nordstad des Mouvement Ecologique, lädt herzlich ein zu einem Abend mit Marc Moes unter dem Motto „Naturschutzforschung an einer schwer erfassbaren Tierart“ am Donnerstag, den 7. März 2013 um 20.00 Uhr “Op der Kelebunn” der Brasserie „Äppel a Biren“ in Ingeldorf.

mehr...